Välkommen till Nordiska Plast visselblåsare

Syfte

Nordiska Plast strävar efter ett transparent verksamhetsklimat och en hög affärsetik. Möjligheten för visselblåsning är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

En anmälan om visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar eller är verksamma i verksamheten i arbetsrelaterade sammanhang.

Detta innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda), praktikanter, arbetssökande, konsulter och inhyrd personal (bemanningspersonal).

Även styrelsemedlemmar och aktieägare kan göra en anmälan, liksom personer som ingår i verksamhetens kontrollorgan, såsom revisorer.

 

Vad kan rapporteras

Visselblåsartjänsten ska användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter.

Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.

Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall.

Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter och andra GDPR-relaterade försumligheter.

Allvarliga datasäkerhetsbrister som kan orsaka stor skada för verksamheten och tredje-part.

Som visselblåsare behöver du inte ha bevis för din misstanke, men du ska ha skälig anledning att tro att den information som du lämnar är sann. Som utgångspunkt ska du ha förstahandsinformation då anmälningar som enbart görs på grund av rykten eller hörsägen inte omfattas av skyddet.

Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Falska eller illvilliga anklagelser är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet, och det finns inget repressalieskydd vid falska eller illvilliga anmälningar.

Vi ber medarbetare att ta upp ärenden såsom missnöje på arbetsplatsen eller klagomål som rör egna personliga omständigheter med en arbetsledare eller chef, eftersom dessa frågor inte kan behandlas som visselblåsarärenden.

 

Hur hanteras en anmälan vid visselblåsning

Endast de personer som har befogenhet för att hantera visselblåsarärenden har åtkomst till meddelanden som inkommit genom visselblåsarkanalen.

I denna begränsade krets ingår processägarna som lyder under strikt sekretessåtagande. Deras åtgärder loggas och hanteringen är konfidentiell.

Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningen, efter samtycke från visselblåsaren. Dessa personer får tillgång till relevant data och förbinder sig till sekretess.

Om anmälan berör någon av processägarna kommer en alternativ visselblåsarenhet att sättas samman vari sådan berörd person inte ingår.

Åtgärdsplan

 

Inom sju (7) dagar efter att anmälan har lämnats kommer du som visselblåsare att få en bekräftelse på att den mottagits (gäller ej om dina kontaktuppgifter saknas i anmälan).

 

Ansvariga för visselblåsartjänsten beslutar om anmälan ska godkännas eller avvisas. Visselblåsarenheten kommer att avvisa rapporterade oegentligheter om:

Det påstådda beteendet inte är rapporteringspliktigt enligt denna Policy för visselblåsning

Rapporten är illvillig eller inte har lämnats i god tro.

Ärendet redan har lösts.

Om anmälan godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning.

Oavsett om din anmälan godkänns eller avvisas kommer du att få återkoppling om bedömningen (gäller ej om dina kontaktuppgifter saknas i anmälan). Om anmälan godkänns kommer du även att få återkoppling avseende den fortsatta handläggningen av ärendet. Återkoppling kommer att tillgängliggöras senast tre (3) månader efter du gjort din anmälan.

 

Skydd vid visselblåsning

 

Anonymitet

För att den som tar emot visselblåsningen (Visselblåsaransvarig) ska få en tillräcklig bild av vad som har hänt och ha möjlighet att agera behöver du vara inställd på att svara på följdfrågor efter din anmälan. Visselblåsaransvarige behöver också ha möjlighet att kontakta dig i efterhand för att återkoppla om hur ärendet har hanterats.

Full anonymitet gentemot Visselblåsarenheten kan därför inte garanteras. Men om du vill vara anonym inför andra i organisationen, och i hantering och rapport är det givetvis möjligt.

Om du vill rapportera in någonting helt anonymt (även gentemot Visselblåsarenheten) kan du alltid avstå från att fylla i dina kontaktuppgifter i den webbaserade rapporteringskanalen (alternativ A).

Visselblåsaransvarige kommer då att ändå utreda informationen i din anmälan och till bästa förmåga åtgärda det missförhållande som du har rapporterat in, men då inte som ett Visselblåsarärende enligt denna policy.

 

Skydd mot repressalier och hindrande åtgärder

I lagen finns ett förbud mot att hindra eller försöka hindra rapportering eller vidta repressalier.

Med repressalie menas olika former av bestraffningar som till exempel uppsägning, avskedande, avstängning, degradering, utebliven befordran, ändrade arbetsuppgifter, omplacering, lönesänkning, ändrade arbetstider, trakasserier, orättvis behandling och negativa vitsord.

Visselblåsarformulär